Namazda En Çok Yapılan 23 Yanlış

1. Kamet Okunduktan Sonra Nafile Namaz Kılmak
Ebu Hureyre! (r.a)’tan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“Namaza kamet getirildiği zaman farz namazdan başka bir namaz yok­tur.”

| Ebu Dâvud, Salatu’t-Tatavvu’ 5, 1266; Tirmizî, Salat 312, 421; Nesâî, İmame 60; İbn Mâce, İkametu’s-Salat 103, 1151.

2. Namaz Esnasında Bakışları Kaldırmak

 

Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bazı kimselere ne oluyor ki, namazlarında gözlerini semaya dikiyorlar?” Sonra sözünü daha da şiddetlendirdi ve:

“Ya bundan vaz geçerler, ya da gözlerinin nuru alınır da kör olurlar” buyurdu.

| Buhârî, Ezân 92. Ayrıca bk. Müslim, Salât 117; Ebû Dâvûd, Salât 163; Nesâî, Sehv 9; İbni Mâce, İkâme 67.

3. Tekbir Getirirken Elleri Kaldırmamak

 

İbn Ömer (r.a.)’dan yapılan rivayette, demiştir ki:

“Peygam­ber (a.s.) Efendimiz namaza kalktığı zaman ellerini omuz seviye­sini buluncaya kadar kaldırdıktan sonra tekbîr getirirdi…”

| Burahî, Muslîm

Abdulcebbar b. Vail (r.a), babasından naklederek, babası Vail,

“Rasûlullah (s.a.v)’i namaza başlarken ellerinin baş parmaklarını kulak memelerinin hizasına kadar kaldırdığını gördüğünü söyledi.”

| Dârimi, Salat: 31; Ebû Davud, Salat: 116

4. Namazda Sağa Sola Bakmak

 

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum.

Peygamberimiz: “Bu, kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır” buyurdu.

| Buhârî, Ezân 93, Bed’ü’l-halk 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 161; Tirmizî, Cum’a 59; Nesâî, Sehv 10

5. Namazda Ellerini Bağlamadan Durmak

 

Sehl b. Saad (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:

“İnsanlar sağ ellerini namaz kılarken sol kolları üzerine koymakla emrolunurlardı.”

| Buharî

6. Namazları Hızlıca Kılıp Rükunların Hakkını Vermemek

 

“İnsanların hırsızlıkta en ileri olanı, kendi nama­zından çalan kimsedir.”

“Ey Al­lah’ın Resulü, kişi namazından nasıl hırsızlık ya­par?” denildi. Resulullah,

“Rukûunu ve secdesini tam yapmaz. Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selâm (verip alma) da cimri davranandır.” buyurdu.

| Müsned-i Ahmed b. Hanbel, III/70).

7. Secdede Ayakları Kaldırmak

 

Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

| Buharî, Ezan, 133-134

8. Secdede Burnu Yere Değdirmekten Kaçınmak

 

Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

| Buharî, Ezan, 133-134

9. İmam İle Yarışmak veya Onunla Hareket Etmek

 

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz, imamdan önce başını (rükû veya secdeden) kaldırdığı zaman, başını Allah Teâlâ’nın merkep başına veya suretini merkep suretine çevirmesinden korkmuyor mu?”

| Buhârî, Ezân 53; Müslim, Salât 114-116. Ayrıca bk. Tirmizî, Cum’a 56; Ebû Dâvûd, Salât 75; Nesâî, İmâmet 38; İbni Mâce, İkâme 41

10. Secdede Kolları Yere Yapıştırmak

 

Rasûlüllah (asv) buyuruyor:

“Sizden biriniz secde ettiği vakit ellerini köpeğin döşediği gibi döşemesin, uyluklarını bitiştirsin.”

| Ebu Davud, II, 48

11. Cemaate Yetişmek İçin Camiye Koşmak

 

Namaza geleceğiniz zaman yürüyerek (normal adımlarla) gelin. Sekinet ve vakarı elden bırakmayın. Yetiştiğiniz kadarını (imamla) kılar, kaçırdığınızı tamamlarsınız.

| Buharî, Ezan: 21- Müslim, Mesâcid: 154

12. Sütre (engel) Koymadan Namaz Kılmak

 

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

Sizden biriniz namaz kıldığı zaman önüne bir şey koysun, hiç bir şey bulamazsa bir sopa diksin, sopa da yoksa, önüne bir çizgi çizsin, bundan sonra önünden ne geçerse geçsin ona-zarar vermez.

| İbn Mâce, ikâme 36; Ahmed b. Hanbel, II, 249, 255, 266. Sünen-i Ebu Davud

13. Sonradan Cemaate Yetişen Brinin İmamın Ayağa Kalkmasını Beklemesi

 

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

Siz mescide geldiğinizde (cemaatle namaza başlanmış ise), imam (kıyam, rüku, secde, kuud) hangi hal üzere olursa olsun hemen uyun ve yapmakta olduğunu yapın.

| Tirmizî

14. Rükundan Sonra Tam Doğrulmamak

 

Namazı nasıl kılacağını soran birine Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“…sonra rükû’a var, vü­cudun tam istikrar buluncaya kadar bekledikten sonra başını kaldır ve ayakta tam doğruluncaya kadar dur…”

| Etaü Dâvud – Buharî 15. Tirmizî/ salât; 110, isti’zan; 4. Nesâî/istif-tah;7, tatbiyk 15, sehv 67. İbn
Mâce:72

15. Rüku’da Yeterince Eğilmemek

 

Hz. Aişe’den gelen bir rivayete göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

Rükû’a vardığında başını ne kal­dırır, ne de eğerdi, bu ikisi arasında bir ölçüde tutardı. Rükû’dan ba­şını kaldırdığında, iyice doğrulup ayakta durmadıkça secde yap-mazdı. Secdeden başını kaldırınca, iyice oturmadan ikinci secdeyi yapmazdı.

| Ebû Dâvud/salât: 122.İbn Mâce/ikamet: 4, Ahmed, 6/31, 171, 194, 281

16. Namazda Elbiseyi Toplamak/Kolları Sıvamak

 

Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

| Buharî, Ezan, 133-134

17. Omuzları Örtmeyen Giysi İle Namaz Kılmak

 

Ebû Hureyre (r.a) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.s):

“Hiç­biriniz üzerinde bir tek kumaş varken onun bir mikdârım boynunun kökü ile omuz başları arasına dolamaksızın namaz kılmasın ” buyur­du.

| Yânî, bu takdîrde musallî nasıl yapar. Kumaş dar olduğu zaman, kumaşı bele bağlayıp izâr edinmesi ve yukarıdan Örtünmemesi lâzım gelir. Çünkü o dar ku­maşı yukarıdan Örtünmek, avret yerinin açılmasına sebebdir.

| Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/457.

18. Resim/Fotoğraf Gibi Görüntülerin Olduğu Yerde Namaz Kılmak

 

Âişe onunla odasının bir tarafını örtmüştü. Peygamber (s.a.v) ona: “Şu kırâmım karşımızdan gi­der. Zîrâ onun tasvirleri, namazımda bana görünüp duruyor” buyurdu.

| Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/470-471

19. Namaz Kılanın Önünden Geçmek

 

Ebû Cuheym de şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine ne kadar günâh aldığını bilseydi, onun önünden geçmektense kırk (zaman ye­rinde) durmayı daha hayırlı bulurdu”.

| Râvî Mâlik ibn Enes dedi ki: Râvî Ebu’n-Nadr: Kırk gün mü, yâhud ay mı, yâhud yıl mı dedi bilemiyorum, dedi.

20. Saflar Arası Boşluk Bırakmak

 

Câbir İbni Semüre radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu:

– “Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya!”

Bunun üzerine biz:

– Yâ Resûlallah! Melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlayıp dururlar? diye sorduk. Şöyle buyurdu:

– “Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar.”

| Müslim, Salât 119. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 93; Nesâî, İmâmet 28; İbni Mâce, İkâmet 50

21. Secdede Ayakları Kaldırmak

 

Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

| Buharî, Ezan, 133-134

22. Secdede Elleri Kaldırmak

 

Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

| Buharî, Ezan, 133-134

23. Namazda Safları Düzgün Tutmamak

 

Nu’man b. Beşîr (R.A.)’den yapılan rivayette, Resûlüllah (A.S.) Efendimizin şöyle buyurduğunu haber vermiştir-. «Ya saflarınızı iyi­ce düzeltirsiniz, yoksa yüzleriniz arasında Allah’a muhalefet eder­siniz!.

| Buharı/ezan: 71. Müslim/salak 127, 128. Ebû Davud/salat 93. Tirraizı/me-vakiyt: 53. İbn Mâce/ikameti 50. Ahmed; 4/271, 272, 277

 

Read More

Hayatımızı Disipline Etmenin İlk Adımı : Erken Kalkmak

Faydalı bir alışkanlığı kazanmak, zararlı bir alışkanlığı kazanmaya göre çok daha zordur. Nefsimiz her zaman bizi kötü etkileyecek durumlara yönlendirmeye çalışır. Günümüzü bereketlendirmek, hayatımızı düzene sokmak için atacağımız ilk adım erken yatıp, erken kalkmayı hayatımıza yerleştirmektir. Hadi o zaman bugün bir karar verelim ve bu alışkanlığı hayatımıza katmaya çalışalım.

1. Erken Kalkmanın Faydaları

 

Erken kalkmanın hem fizyolojik hem de psikolojik pek çok faydası vardır;

 • Erken kalktığınız zaman, daha fazla iş bitirdiğiniz için gününüz de etkili geçer. Üstelik acele etmek zorunda da kalmazsınız.
 • Sabah saatleri günün en üretken vakitleridir, parlak bir zihinle yapacağınız her şey çok daha verimli olacaktır.
 • Yapılan araştırmalar, sabahları erken saatte uyanan insanların kendilerini daha enerjik ve mutlu hissettiğini gösterir.

2. Nasıl Erken Kalkılır?

 

 • Erken yatın: Erken kalkmanın ilk kuralı hepimizin bildiği gibi erken yatmaktır. Geç yatıp erken kalkmanın maalesef bize bir yararı olmayacak aksine günümüzü yorgun ve verimsiz sürdürmek zorunda kalacağız.
 • Kaliteli uyuyun: Vücudumuzun biyolojik saatini ve ritmini ayarlayan önemli bir hormon, melatonin yaklaşık olarak gece 11 ile 5 arasında en yüksek düzeyde salgılanır. Bu saatler bizim uykudan maksimum düzeyde verim aldığımız saatlerdir. Bu hormon ışıktan ve elektromanyetik dalgalardan olumsuz etkilenir; bu yüzden mümkünse elektronik aletleri odanızdan uzak tutun.
 • Alarmınızı uzak bir noktaya yerleştirin: Eğer kolunuzun uzanabileceği bir noktada olursa kendiniz bile fark etmeden kapatıp tekrar uykuya dalarsınız.
 • Bir rutin belirleyin: Her akşam yatmadan önce aynı sırayla yaptığınız bir şeyler olsun; böylece zihninize uyku vaktinin geldiğini iletmiş olursunuz. Örneğin; diş fırçalamak, biraz kitap okumak, zikir çekmek…

3. Erken Kalkınca Ne Yapalım?

 

 • Öncelikle bizi bir güne daha uyandıran Rabbimize şükrederek başlayalım: Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sabahları uyanınca ettiği dua, “Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke’l-masîr.” Anlamı: Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüşyalnız sanadır.
 • Sabah namazına hazırlık yapalım: Abdestimizi alalım, güzel kıyafetlerimizi giyelim, bütün gün bize verilecek nimetlerin şükrünü yapmak üzere sabah namazını özenle kılalım.
 • Kur’an-ı Kerim, meal okuyalım: Fecr vakti okunan Kur’an günü bereketlendirir. Allahu Teala’nın bizlere okumamız ve rehber edinmemiz için indirdiği Kur’an-ı Kerim’i okuyarak güne başlamak, en güzel başlangıç olacaktır.
 • Tövbe edelim: Bu sakin vakitlerde hatalarımızı ve günahlarımızı kafamızdan geçirelim ve tekrarını yapmamak üzere Allah’tan bağışlanma dileyelim. Tövbe etmek acizliğimizi ve eksikliğimizi kabulleniştir, unutmayalım. Herkes hata işleyebilir, hatta herkes mutlaka hata eder, günaha girer. Fakat günahkârların da hayırlısı vardır. Bu hayrı Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle ifade eder: “Her insan hata işler; ama hata işleyenlerin en hayırlısı, çok tövbe edenlerdir.
 • Tefekkürle meşgul olalım: Tefekkür müminin kalbini açar, imanını kuvvetlendirir. Güneşin doğuşu, giderek aydınlanan sema, kâinatın yavaş yavaş uyanışı bunlara bakmalı insan ve bakmaktan öte görmeli her gün tekrarlanan bu mucizeleri düşünmeli. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara Suresi; 164. Ayeti Meali)
 • Kitap okuyalım, ders çalışalım: Her gün yeni bir şeyler öğrenmek olsun hedefimiz. “De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Sûresi; 9. Ayeti Meali) Bir Müslüman ilim öğrenmek için çabalamalı, bilgi hazinesini genişletmelidir. Bunu yapmanın en etkili vakitlerinden biridir sabah; dinlenmiş bir zihinle öğrenme çok daha kolay olur.
 •  Egzersiz yapalım: Her gün biraz hareket etmek sağlığımız için çok faydalıdır. Erken saatlerde yapacağınız spor/egzersiz size gün boyu enerji verir. Sabah düzenli olarak 30 dakika yürümek; diyabet,depresyon ve bazı kanser türleri gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltır, kolesterol ve yüksek tansiyonla savaşmaya yardımcı olur.
 • Gün içinde yapacaklarımızı planlayalım: Plan yapmak zamanı daha etkin kullanmamıza yardımcı olur. Günün başlangıcında, gün içinde yapmamız gerekenlerin listesini yaparak hayatımızı düzene sokmuş oluruz.

4. Gün İçinde Kısa Bir Uyku

 

Kaylule uykusu: Bir şekerleme veya sadece dinlenme olan, tam gün ortasında güneş tepedeyken yapılan bir istirahattir ve sünnettir. Gün içinde yapılan 20-25 dakikalık kısa uykular kendinizi çok daha zinde hissetmenizi sağlar. Yapılan bazı araştırmalar, gündüz yapılan yaklaşık yarım saatlik bir uykunun gece yapılan 2 saatlik bir uykuya karşılık geldiğini söylemektedir. Gece 8 saatlik bir uykuya tamamlayamamış olsanız da öğle uykusuyla bunu telafi edebilirsiniz. (Bir insan için ortalama 7 saat uyku idealdir.) Eğer öğle namazı hemen kılmıyorsanız öğle namazı öncesinde yapabilirsiniz; aksi halde namazdan sonra da yapılabilir.

Read More

Etiam dignissim ex quis dolor porta

Duis consequat eros nec tortor mollis luctus. Proin imperdiet nibh vitae lacus dignissim dictum. Etiam suscipit, sem et aliquam faucibus, justo risus aliquet ante, vitae ullamcorper sapien mauris a justo. Cras ac scelerisque lorem. Aliquam auctor pellentesque rutrum. Duis et interdum nisl. Nam in justo tempor, eleifend turpis at, ultricies libero. Nam vitae dui et nisl viverra eleifend vitae sit amet turpis. Nullam in vulputate libero. Nullam porta sagittis suscipit. Vestibulum gravida libero sed diam porttitor, nec porta dui suscipit.

Duis consequat eros nec tortor mollis luctus. Proin imperdiet nibh vitae lacus dignissim dictum. Etiam suscipit, sem et aliquam faucibus, justo risus aliquet ante, vitae ullamcorper sapien mauris a justo. Cras ac scelerisque lorem. Aliquam auctor pellentesque rutrum.

Duis et interdum nisl. Nam in justo tempor, eleifend turpis at, ultricies libero. Nam vitae dui et nisl viverra eleifend vitae sit amet turpis. Nullam in vulputate libero. Nullam porta sagittis suscipit. Vestibulum gravida libero sed diam porttitor, nec porta dui suscipit.

Read More

Nam lobortis neque at dui vulputate

Duis consequat eros nec tortor mollis luctus. Proin imperdiet nibh vitae lacus dignissim dictum. Etiam suscipit, sem et aliquam faucibus, justo risus aliquet ante, vitae ullamcorper sapien mauris a justo. Cras ac scelerisque lorem. Aliquam auctor pellentesque rutrum. Duis et interdum nisl. Nam in justo tempor, eleifend turpis at, ultricies libero. Nam vitae dui et nisl viverra eleifend vitae sit amet turpis. Nullam in vulputate libero. Nullam porta sagittis suscipit. Vestibulum gravida libero sed diam porttitor, nec porta dui suscipit.

 

Read More